Skip to main content

W piątek tj. 12 stycznia w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Izby Zbożowo-Paszowej z ministrem Czesławem Siekierskim oraz wiceministrem Adamem Nowakiem. Przedmiotem rozmowy były bieżące wyzwania dla branży zbożowo-paszowej, sytuacja na krajowym rynku zbóż, strategia działania resortu rolnictwa na najbliższe miesiące oraz współpraca na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego.

Członkowie Prezydium Izby zwracali uwagę na duże potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury portowej i kolejowej, umożliwiającej eksport zbóż z rynku krajowego oraz realizację tranzytu ziarna z krajów ościennych, w tym z Ukrainy.

Wskazywano także na potrzebę zapewnienia wsparcia finansowego firm realizujących działania inwestycyjne w tym zakresie. Za ważny element poprawy istniejącego stanu uznano potrzebę uproszczenia istniejących przepisów krajowych i wspólnotowych regulujących funkcjonowanie rynku oraz zwiększenie efektywności działania administracji.

Przedstawiciele Izby również na konieczność wzmocnienia działań informacyjno-promocyjnych na rynku UE i krajów trzecich nakierowanych na promocje produktów krajowych i likwidację barier handlowych. W obszarze produkcji pasz przedstawiciele Izby informowali o konieczności zmiany przepisów ustawy paszowej. Zakaz wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, pomimo kilkukrotnego uchylania jego wdrażania, wprowadza duży element niepewności, co utrudnia rozwój przemysłu paszowego i chowu zwierząt wykorzystujących pasze przemysłowe.

W obszarze przetwórstwa zbóż członkowie Prezydium zwracali z kolei uwagę na restrykcyjne rozwiązania prawne w zakresie określania maksymalnych poziomów pozostałości. Wskazano także problemy z właściwym zarządzaniem kontyngentami na import ryżu.

Minister Czesław Siekierski wyraził wolę ścisłej współpracy z sektorem. W trakcie rozmów poprosił o przekazanie propozycji rekomendacji, w tym w szczególności w zakresie eksportu i podkreślił, że instrumenty ochrony rynku krajowego powinny być podejmowane na szczeblu UE przez Komisję Europejską w porozumieniu z zainteresowanym krajem członkowskim.