Podstawowe informacje

Na potrzeby naszych członków, a także firm spoza naszej organizacji, przy Izbie Zbożowo-Paszowej funkcjonuje od dwóch kadencji reaktywowane Kolegium Arbitrów, powołane w celu rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży towarów rolnych.

Warunkiem rozpatrywania sprawy przez Kolegium jest odpowiedni zapis w umowie kupna-sprzedaży, iż ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy

Biuro

Kolegium Arbitrów przy Izbie Zbożowo-Paszowej
ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa

Skład Kolegium Arbitrów

Kolegium_VI kadencja_2022-2025

Pliki do pobrania

Regulaminu Kolegium Arbitrów stosowany do umów zawartych od dnia 5.02.2024 roku

Regulamin Kolegium Arbitrów obowiązujący od 21 marca 2019

Polskie Ogólne Warunki Nr. I w Handlu Zbożem, Nasionami Oleistymi i Surowcami do Produkcji Pasz

Taryfa opłat Kolegium Arbitrów stosowana do umów zawartych od dnia 5.02.2024 roku

Cennik Kolegium Arbitrów

Oświadczenie Arbitra o bezstronności

Oświadczenie dot. postępowania elektronicznego Kolegium Arbitrów

Propozycja i warunki ugodowego rozwiązania sporu Kolegium Arbitrów - powód

Propozycja i warunki ugodowego rozwiązania sporu Kolegium Arbitrów - pozwany

Formularz pozwu Kolegium Arbitrów