Korzyści związane z członkostwem

Główne produkty Izby dla członków:

Informacyjne:

 • newslettery wydawane w cyklu tygodniowym informujące o aktualnym stanie rynku zbożowego (skup, ilości, ceny),
 • okresowe oceny rynku zbożowego w sezonie gospodarczym (szacunki zbioru zbóż, główne elementy podażowo-popytowe, kształtowanie się cen, prognozy, wnioski),
 • bieżąca obsługa informacyjna w zakresie nowych przepisów prawnych w Polsce i w UE oraz ich projekty.

Formalno-merytoryczne:

 • wzory umów,
 • systemy oceny jakości,
 • standardy jakości.

Członkowie systematycznie otrzymują informacje rynkowe w postaci:

 • newslettera,
 • bieżącej korespondencji ogólnej oraz zespołowej.

Warunki członkostwa w Izbie

Aby zostać naszym członkiem należy czytelnie wypełnić następujące dokumenty:

Deklaracja członkowska

Kwestionariusz informacyjny

Ankieta MŚP

a następnie odesłać je na nas adres pocztowy:
Izba Zbożowo-Paszowa
ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa

Opłaty członkowskie

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Izby o numerze:

75 1240 1037 1111 0000 0693 4154

w Pekao S.A. I/O Warszawa

Statut Izby

  Imię*

  E-mail*

  Nazwisko*

  Nr telefonu*

  Treść wiadomości*