Skip to main content

Rezultaty projektu PrecisionMix 2.0

Projekt PRECISIONMIX 2.0 realizowany jest przez trzy podmioty: Cargill, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) i Izbę Zbożowo-Paszową (IZP). Realizacja przez te trzy podmioty ma zapewnić możliwość prowadzenia projektu w trzech kluczowych obszarach: branżowym, naukowym i przemysłowym. Tak komplementarny zespół badawczo-rozwojowy, miał zapewnić sprawny przepływ wiedzy, a co za tym idzie realizację założonych celów projektu.

Celem podstawowym projektu było wdrożenie technologii mikronaważania oraz mikrodozowania produktów premiksowych w wytwórni premiksów paszowych Cargill.  Jako cele szczegółowe przyjęto:

  • Ograniczenie ekspozycji pracowników na warunki szkodliwe
  • Poprawienie automatyzacji procesu produkcji poprzez eliminację lub ograniczenie naważania ręcznego
  • Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
  • Utrzymanie lub poprawienie szybkości produkcji oraz bezpieczeństwa premiksów.

W projekcie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odpowiedzialny był za wykonanie analizy przedmiotowych procesów technologicznych oraz za opracowanie i zaproponowanie rozwiązań technologicznych które będą spełniały oczekiwania firmy Cargill. Natomiast Izba Zbożowo-Paszowa, realizowała zadania związane z upowszechnianiem efektów projektu.

W trakcie realizacji projektu udało się osiągnąć założone cele:

  1. Wdrożony system mikronaważania automatycznego ograniczył ilość naważeń manualnych z 240 do 80 tys./rok.
  2. Organicznie naważeń ręcznych (o ponad 30%) przełożyło się bezpośrednio na likwidację stanowisk pracy z tym związanych co bezpośrednio wyeliminowało problem ekspozycji pracowników na zapylenie.
  3. Dodatkowo, wdrożenie systemu zautomatyzowanego mikronaważanie umożliwia stosowanie większości komponentów w opakowaniach zbiorczych. To skutkowało znaczącym ograniczeniem ilości produkowanych odpadów związanych z opakowaniami jednostkowymi surowców.
  4. Uzyskana w trakcie realizacji projektu, wiedza oraz rozwiązania praktyczne, są upowszechniane w formie szkoleń, warsztatów oraz formie drukowanych materiałów branżowych.

Wszystkie informacje na temat projektu opublikowane zostały na stronie: https://precisionmix.eu/.

Operacja pn. PREcisionMIX 2.0 mająca na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

RAPORT - CZĘŚĆ I

RAPORT - CZĘŚĆ II