Skip to main content

Pomimo ciągłych wysiłków, dużego zaangażowania ekspertów, przedsiębiorców i organizacji branżowych, z dużymi obawami obserwujemy postępujące prace nad  rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach.

Z dniem 1 stycznia 2023 roku kończy się obowiązujące moratorium, umożliwiające  wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

W rządowej propozycji okres obowiązywania moratorium przedłużono jedynie do końca 2023 roku. Równolegle trwają prace nad opracowaniem tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego, który określiłby minimalny udział roślin wysokobiałkowych w ogólnej ilości pasz wprowadzanych do obrotu w Polsce.

Zwracamy uwagę, że skutki wejścia w życie rozwiązań będą katastrofalne dla zarówno dla hodowców drobiu, trzody chlewnej, bydła, jak i podmiotów gospodarczych i ich pracowników zajmujących się produkcją i dystrybucją pasz, a także dla odbiorców końcowych – konsumentów. Działania rządu spowodują wzrost cen żywności.

Z pełną mocą podkreślamy, że wycofanie soi genetycznie modyfikowanej z produkcji będzie wprost związane ze wzrostem cen pasz, a co za tym idzie ze wzrostem cen mięsa i jego przetworów (głównie drobiu) i nieodwracalną utratą konkurencyjności polskiej branży rolno-spożywczej na rynku UE i krajów trzecich.

Apelujemy do przedstawicieli rządu i parlamentarzystów, by w przedwyborczym roku nie podejmowali działań, których efekty będą katastrofalne dla polskiego rolnictwa i dla konsumentów.

PREZYDIUM IZBY ZBOŻOWO-PASZOWEJ