O IZP - Izba Zbożowo-Paszowa

Przejdź do treści

O IZP

Wszystko o IZP
Czym jest IZP, Struktura, Władze, czym się zajmuje, członkostwo

 Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 r.) wpisaną do rejestru sądowego, a więc posiadającą osobowość prawną.

Do Izby aktualnie należy ok. 60 firm członkowskich z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także od niedawna przemysłu biopaliwowego. Członkami naszymi są również firmy świadczące usługi na rzecz sektora gospodarki rolnej, takie jak inwestycje, transport czy kontrola jakości. Zważywszy, że firmy zrzeszone w Izbie stanowią blisko 70% ogólnopolskiego potencjału w poszczególnych branżach, można stwierdzić, że organizacja nasza obejmuje największe i najszersze spektrum firm związanych z szeroko rozumianym rynkiem rolnym.

Na szczeblu krajowym Izba ściśle współpracuje z Krajową Radą Drobiarstwa - Izbą Gospodarczą, Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy i Polską Izbą Nasienną. Izba jest również członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej RP oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Na forum międzynarodowym, Izba jest członkiem takich organizacji jak COCERAL(skupia firmy zbożowe) i FEFAC (producenci pasz) z siedzibami w Brukseli, gdzie przedstawiciele Izby zasiadają zarówno we władzach i komitetach obu organizacji, jak i biorą udział w pracach organów unijnych (Komitety Doradcze i Robocze).Izba zrzesza firmy i organizacje zajmujące się:

 • produkcją mieszanek, koncentratów paszowych, premiksów oraz dodatków paszowych,

 • produkcją konsumpcyjnych przetworów zbożowych (młyny, kaszarnie, makaroniarnie, słodownie),

 • przetwórstwem zbóż na cele konsumpcyjne,

 • handlem zbożem i surowcami paszowymi oraz olejami roślinnymi (firmy handlowe, przechowalnicze itd.),

 • przerobem nasion oleistych i produkcją tłuszczów,

 • produkcją biopaliw,

 • obsługą w/w sektorów (projektowanie, wykonawstwo inwestycji, doradztwo, ocena jakości, sprzęt laboratoryjny).


Izba Zbożowo-Paszowa funkcjonuje od 1997 roku w oparciu o Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych i Zawodowych pod równoległą nazwą Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.
Izba liczy obecnie około 60 firm członkowskich (liczba jest zmienna)  i  reprezentuje średnio ok. 80 %  potencjału polskiego rynku zbóż  i ok. 70 % rynku paszowego.Misja:
 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby w kraju i zagranicą,

 • oddziaływanie na tworzenie i nowelizację przepisów branżowych,

 • podnoszenie poziomu doskonalenia zawodowego, technicznego oraz ekonomicznego dla uzyskania wyższej efektywności i rentowności w branży,

 • świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarczych wszelkiej pomocy, ułatwiając prowadzenie działalaności gospodarczej ich zakładów,

 • prowadzenie działalaności szkoleniowej i wydawniczej,

 • tworzenie zespołów doradczych i komisji ekspertów,

 • współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi,

 • wydawanie opinii oraz wykonywanie opracowań technicznych i ekspertyz w sektorach objetych działalnością Izby.Zadania i cele Izby:
 • reprezentacja i ochrona członków Izby wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych,

 • opiniowanie programów rozwojowych branży zbożowej, paszowej i przetwórstwa zbożowego,

 • podejmowanie współpracy i współdziałania z pokrewnymi branżowo instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi,

 • tworzenie warunków do rozwoju polskich firm zbożowych, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych,

 • kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych członków Izby,

 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność członków Izby,

 • rozstrzyganie sporów na tle warunków dostaw przez własne Kolegium Arbitrów,

 • aktywne prowadzenie lobbingu we wszystkich sprawach merytorycznych z zakresu funkcjonowania Izby.
Co robimy w odniesieniu do:


Własnego środowiska:

 • opracowanie standardów jakościowych dla ziarna zbóż,

 • opracowanie wzorów kontraktów i umów handlowych dla podmiotów gospodarczych i handlujących zbożem,

 • arbitraż gospodarczy,

 • szkolenia członków,

 • wydawanie notatek informacyjnych oraz ocen i prognoz na rynku zbóż i pasz,

 • organizacja corocznych spotkań branżowych podsumowujących dany rok i inwentaryzujących główne problemy.


Rządu:

 • wydawanie opinii nt. decyzji rządowych dotyczących rynku zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • występowanie z postulatami i dezyderatami dotyczącymi najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych - m.in. systemu podatkowego, ochrony własnego rynku, rozliczeń finansowych itd.,

 • współpraca z organami Administracji Rządowej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Główny Inspektorat Weterynarii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych i inne).


Parlamentu:

 • udział w pracach zespołów i komisji parlamentarnych w kwestiach związanych z żywotnymi interesami członków Izby,

 • wydawanie opinii i ekspertyz obejmujących zagadnienia z rynku zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • informowanie organów Parlamentu (szczególnie Komisji) o głównych problemach i zagrożeniach rynku zbożowego.


Unii Europejskiej:

 • delegowanie przedstawicieli Izby do organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń zagranicznych zajmujących się podobną działalnością. Obecnie jesteśmy członkami COCERAL (Europejskie Stowarzyszenie Handlowców Zbożami, Ryżem, Nasionami Oleistymi, Tłuszczami i innymi Produktami Rolnymi i FEFAC (Europejska Federacja Producentów Pasz),

 • udział w pracach przygotowawczych oraz opiniowaniu (za pośrednictwem COCERAL i FEFAC) zamierzeń i decyzji Komisji Europejskiej,

 • przygotowanie i opracowanie informacji dotyczących sektora zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego w krajach Unii,

 • opracowywanie informacji o polskim rynku zbożowym (zbiory, bilanse, itp.) dla potrzeb Organizacji Unijnych,


Innych Organizacji:

 • tworzenie organizacyjne i merytoryczne płaszczyzn współpracy z organizacjami pokrewnymi gospodarczo (m.in. z Polską Izbą Nasienną),

- Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (Poznań),
- POLSUS - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (Opacz),
- Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza (Warszawa),
- Polski Związek Hodowców i Producentów Drobiu (Warszawa),
- Krajowa Federacja Producentów Zbóż (Warszawa),
- Polski Związek Producentów Kukurydzy ( Poznań),
- Polska Izba Nasienna (Poznań).

 • przygotowywanie ocen raportów opisujących problemy na styku branż i ułatwiające współdziałanie i kooperację biznesową (wzory umów, standardy jakościowe, elementy systemu oceny jakości).

 • Otoczenia biznesowego, parlamentarnego, rządowego, medialnego:

 • Izba realizuje - przewodzi działaniom lobbingowym w celu ochrony interesu i poprawy warunków funkcjonowania szeroko rozumianego rynku zbożowego i rzepakowego (obrót i przechowalnictwo, przetwórstwo konsumpcyjne i paszowe).Lista członków
Główne Produkty Izby dla członków


Informacyjne:

 • newslettery wydawane w cyklu tygodniowym informujące o aktualnym stanie rynku zbożowego (skup, ilości, ceny),

 • okresowe oceny rynku zbożowego w sezonie gospodarczym (szacunki zbioru zbóż, główne elementy podażowo-popytowe, kształtowanie się cen, prognozy, wnioski),

 • bieżąca obsługa informacyjna w zakresie nowych przepisów prawnych w Polsce i w UE oraz ich projekty.


Formalno-merytoryczne:

 • wzory umów,

 • systemy oceny jakości,

 • standardy jakości.


Członkowie systematycznie otrzymują informacje rynkowe w postaci:

 • newslettera,

 • bieżącej korespondencji ogólnej oraz zespołowej.
Warunki członkostwa w Izbie

Aby zostać naszym członkiem należy czytelnie wypełnić następujące dokumenty:


a następnie odesłać je na nas adres pocztowy:

 Izba Zbożowo-Paszowa

ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa

 
Jednorazowe wpisowe wynosi:   500 zł
  


Podstawowa składka miesięczna:
dla mikro - przedsiębiorców 320 zł /miesięcznie
dla małych przedsiębiorców 370 zł /miesięcznie
dla średnich przedsiębiorców 620 zł /miesięcznie
dla pozostałych przedsiębiorców 940 zł /miesięcznie
(kategoryzacja przedsiębiorstw zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

    Składka branżowa dla członków Zespołów Branżowych ustalana w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży.Kolegium Arbitrów.


Na potrzeby naszych członków, a także firm spoza naszej organizacji, przy Izbie Zbożowo-Paszowej funkcjonuje Kolegium Arbitrów, powołane w celu rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży towarów rolnych. dalejIzba Zbożowo Paszowa
Wróć do spisu treści