Wszysto o IZP - Izba Zbożowo-Paszowa

IZBA GOSPODARCZA HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ I PRODUCENTÓW PASZ
Przejdź do treści

Wszysto o IZP

Wszystko o IZP
Czym jest IZP, Struktura, Władze, czym się zajmuje, członkostwo

Izba Zbożowo-Paszowa jest organizacją branżową funkcjonującą od 1997 roku w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 r.) wpisaną do rejestru sądowego, a więc posiadającą osobowość prawną.

Do Izby aktualnie należy ok. 60 firm członkowskich z sektorów produkcji pasz, przemysłu olejarskiego, młynarstwa i przechowalnictwa zbóż oraz krajowego i międzynarodowego obrotu zbożami i surowcami paszowymi, a także od niedawna przemysłu biopaliwowego. Członkami naszymi są również firmy świadczące usługi na rzecz sektora gospodarki rolnej, takie jak inwestycje, transport czy kontrola jakości. Zważywszy, że firmy zrzeszone w Izbie stanowią blisko 70% ogólnopolskiego potencjału w poszczególnych branżach, bez przesady można stwierdzić, że organizacja nasza obejmuje największe i najszersze spektrum firm związanych z szeroko rozumianym rynkiem rolnym.

Na terenie krajowym Izba ściśle współpracuje z Krajową Radą Drobiarstwa, Krajową Izbą Producentów Drobiu i Pasz, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy i Polską Izbą Nasienną. Izba jest również członkiem Rady Gospodarki Żywnościowej oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Na forum międzynarodowym, Izba jest członkiem takich organizacji jak COCERAL(skupia firmy zbożowe) i FEFAC(producenci pasz) z siedzibami w Brukseli, gdzie przedstawiciele Izby zasiadają zarówno we władzach i komitetach obu organizacji, jak i biorą udział w pracach organów unijnych (Komitety Doradcze i Robocze).Izba zrzesza firmy i organizacje zajmujące się:

 • produkcją mieszanek, koncentratów paszowych, premiksów oraz dodatków paszowych,

 • produkcją konsumpcyjnych przetworów zbożowych (młyny, kaszarnie, makaroniarnie, słodownie),

 • przetwórstwem zbóż na cele konsumpcyjne,

 • handlem zbożem i surowcami paszowymi oraz olejami roślinnymi (firmy handlowe, przechowalnicze itd.),

 • przerobem nasion oleistych i produkcją tłuszczów,

 • produkcją biopaliw,

 • obsługą w/w sektorów (projektowanie, wykonawstwo inwestycji, doradztwo, ocena jakości, sprzęt laboratoryjny).


Izba Zbożowo-Paszowa funkcjonuje od 1997 roku w oparciu o Rejestr Przedsiębiorców i Rejestr Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych i Zawodowych pod równoległą nazwą Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz.
Izba liczy obecnie około 60 (liczba jest zmienna) firm członkowskich i prezentuje średnio ok. 60 % - 70 % potencjału polskiego rynku zbożowo-paszowego.


Misja:

 • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby w kraju i zagranicą,

 • oddziaływanie na tworzenie i nowelizację przepisów branżowych,

 • podnoszenie poziomu doskonalenia zawodowego, technicznego oraz ekonomicznego dla uzyskania wyższej efektywności i rentowności w branży,

 • świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarczych wszelkiej pomocy, ułatwiając prowadzenie działalaności gospodarczej ich zakładów,

 • prowadzenie działalaności szkoleniowej i wydawniczej,

 • tworzenie zespołów doradczych i komisji ekspertów,

 • współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi,

 • wydawanie opinii oraz wykonywanie opracowań technicznych i ekspertyz w sektorach objetych działalnością Izby.


Zadania i cele Izby:

 • reprezentacja i ochrona członków Izby wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych,

 • opiniowanie programów rozwojowych branży zbożowej, paszowej i przetwórstwa zbożowego,

 • podejmowanie współpracy i współdziałania z pokrewnymi branżowo instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi,

 • współtworzenie warunków dla pogłębiania stanu bieżącego zintegrowania z Unią Europejską,

 • tworzenie warunków do rozwoju polskich firm zbożowych, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych,

 • kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych członków Izby,

 • gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność członków Izby,

 • rozstrzyganie sporów na tle warunków dostaw przez własne Kolegium Arbitrów,

 • aktywne prowadzenie lobbingu we wszystkich sprawach merytorycznych z zakresu funkcjonowania Izby.


Co robimy w odniesieniu do:

Własnego środowiska:

 • opracowanie standardów jakościowych dla ziarna zbóż,

 • opracowanie wzorów kontraktów i umów handlowych dla podmiotów gospodarczych i handlujących zbożem,

 • arbitraż gospodarczy,

 • szkolenia członków,

 • wydawanie notatek informacyjnych oraz ocen i prognoz na rynku zbóż i pasz,

 • organizacja corocznych spotkań branżowych podsumowujących dany rok i inwentaryzujących główne problemy.


Rządu:

 • wydawanie opinii nt. decyzji rządowych dotyczących rynku zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • występowanie z postulatami i dezyderatami dotyczącymi najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych - m.in. systemu podatkowego, ochrony własnego rynku, rozliczeń finansowych itd.,

 • współpraca z organami Administracji Rządowej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Rozbudowy i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych i inne).


Parlamentu:

 • udział w pracach zespołów i komisji parlamentarnych w kwestiach związanych z żywotnymi interesami członków Izby,

 • wydawanie opinii i ekspertyz obejmujących zagadnienia z rynku zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego,

 • informowanie organów Parlamentu (szczególnie Komisji) o głównych problemach i zagrożeniach rynku zbożowego.


Unii Europejskiej:

 • delegowanie przedstawicieli Izby do organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń zagranicznych zajmujących się podobną działalnością. Obecnie jesteśmy członkami COCERAL (Europejskie Stowarzyszenie Handlowców Zbożami, Ryżem, Nasionami Oleistymi, Tłuszczami i innymi Produktami Rolnymi i FEFAC (Europejska Federacja Producentów Pasz),

 • udział w pracach przygotowawczych oraz opiniowaniu (za pośrednictwem COCERAL i FEFAC) zamierzeń i decyzji Komisji Europejskiej,

 • przygotowanie i opracowanie informacji dotyczących sektora zbożowego, przetwórstwa zbożowego i paszowego w krajach Unii,

 • opracowywanie informacji o polskim rynku zbożowym (zbiory, bilanse, itp.) dla potrzeb Organizacji Unijnych,

 • współpraca organizacyjna i merytoryczna z agendami Komisji Europejskiej na polskim rynku tj. głównie ARR.


Innych Organizacji:

 • tworzenie organizacyjne i merytoryczne płaszczyzn współpracy z organizacjami pokrewnymi gospodarczo (m.in. z Polską Izbą Nasienną, Stowarzyszeniem Młynarzy Rzeczpospolitej Polskiej),

 • stała współpraca z organizacjami pokrewnymi gospodarczo w ramach Rady Porozumienia (okresowe sprawozdania tej Rady):

- Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz (Poznań),
- POLSUS - Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (Opacz),
- Krajowa Rada Drobiarstwa (Warszawa),
- Polski Związek Hodowców i Producentów Drobiu (Warszawa),
- Krajowa Federacja Producentów Zbóż (Warszawa),
- Polski Związek Producentów Kukurydzy ( Poznań),
- Polska Izba Nasienna (Poznań).

 • przygotowywanie ocen raportów opisujących problemy na styku branż i ułatwiające współdziałanie i kooperację biznesową (wzory umów, standardy jakościowe, elementy systemu oceny jakości).

 • Otoczenia biznesowego, parlamentarnego, rządowego, medialnego:

 • Izba realizuje - przewodzi działaniom lobbingowym w celu ochrony interesu i poprawy warunków funkcjonowania szeroko rozumianego rynku zbożowego i rzepakowego (obrót i przechowalnictwo, przetwórstwo konsumpcyjne i paszowe).

Lista członków Izby

Firma/Company

Kod/
Post Code

Miasto/
City

Adres/
Address

Telefon/
Phone

Fax/Fax

ADIFEED Sp. z o.o.

02-201

Warszawa

Ul. Opaczewska 43

22 531-38-60

22 531-38-70

ADM DIRECT POLSKA Sp. z o.o.64-500       
Szamotułyul. Chrobrego 21961 29-29-300     697 086 40561 29 29 385
Agrii Polska        Sp. z o.o.
60-650
Poznań
ul. Obornicka  233
61 842-94-66 81 749-03-21

61 842-94-67

Agrifirm Polska Sp. z o.o.

64-500

Szamotuły

Ul. Bolesława Chrobrego 52

61 293-19-70

61 292-23-69

AGRI PLUS Sp. z o.o.

60-324

Poznań

ul. Marcelińska 92/94

61 665-79-60

61 665-79-61

AGROFERT Polska Sp. z o.o.

43-400

Cieszyn

ul. Bobrecka 27

512-018-348

Agrolok Sp. z o.o.

87-400

Golub Dobrzyń

ul. Dworcowa 4

56 682-37-00

56 682-37-09

AL.-SAMER Sp. z o.o.
Adres do koresondencji

00-493
78-500

Warszawa
Drawsko Pomorskie

ul. B.Prusa
ul.Słoneczna 5

94 363-20-91

94 363-20-92

ATR- Agrohandel Sp. z o.o.
73-110
Stargard
Ul.Podmiejska 1
91 47-13-756
91 47-13-755

Baltic Control Poland Ltd. Sp. z o.o.

81-334

Gdynia

ul. Polska 41

58 627-46-33

58 627-46-03

Berg + Schmidt Polska Sp. z o.o.

60-212

Poznań

ul. Potworowskiego 3/1

61 865 28 67

61 864-21-15

BST BROKERS Sp. z o.o. Sp. K.
80-747
Gdańsk
ul. Toruńska 18 C lok. G
58 573 51 61
58 526 12 26

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.

02-796

Warszawa

ul. Migdałowa  4

22 549-04-00

22 549-04-10

Cargill Poland Sp. z o.o.

02-675

Warszawa

ul. Wołoska 22

22 546-01-60
22 546-01-68

22 546-01-99

Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział w  Bieganowie

69-108

Cybinka

Bieganów  2

68 391-14-47

68 391-14-83

Cargill Poland Sp. z o.o. Oddział w Sierpcu

09-200

Sierpc

ul. Browarna 3

24 275-87-00

24 275-87-49

Cargill Poland Sp. z o.o.  Oddział w Kiszkowie

62-280

Kiszkowo

ul. Rolna  2/4

61 42-49-100

61 42-49-101

CEFETRA  Polska Sp. z o.o.

81-364

Gdynia

ul. 10-go Lutego 16

58 78-20-450

58 78-19-784

Cefetra Polska Sp. z o.o. Oddział Dobre Miasto

11-040

Dobre Miasto

ul. Spichrzowa 15

89 616-35-80

89 616-35-83

CGFP Sp. z o.o.
86-014
Sicienko

52 3815 489,
22 3815 596
22 3815 493


Contractus Sp. z o.o. Warszawa

02-703

Warszawa

ul. Bukowińska 24a/58

22 847-54-85

22 847-54-88

DAKU International Sp. z o.o.

02-933

Warszawa

ul. Okrężna 83

22 742-00-46

22 651-83-66

DE HEUS Sp. z o.o

99-100

Łęczyca

ul. Lotnicza 21b

24 721-04-00

24 721-04-04

DELACON  POLSKA Sp. z o.o.       
05-500
Piaseczno       
ul. Nowa 17,Stara Iwiczna  
22 717-56-56       
22 717-56-58
DONAU SOJA
01-010
Wien
Wiesingerstrasse 6/9
43/1/512-17-44 48/60/490-2130

ECCO AGRO Sp. z o. o. 40-101 Katowice
ul. Chorzowska 6


Ekoplon S.A.

28-225

Szydłów

Grabki Duże 82

41 354-51-69

41 312-10-89

Elanco Animal Health - Eli Lilly Polska Sp. z o o
02-092       
Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 18A
22 440-33-93
22 440-35-50

Elewarr Sp. z o.o.

03-301

Warszawa

ul. Jagiellońska 78

22 622-13-31

22 622-94-07

EUROLPOL Sp. z o.o.

96-300

Żyrardów

ul. Jaktorowska 15 a

46 854-11-06

46 855-26-03

Firma Frankiewicz Jarosław Frankiewicz

62-065

Grodzisk Wielkopolski

ul. Gorzelniana 4

61 444-57-75

61 444-57-75

Glencore Polska Sp. z o.o.

80-266

Gdańsk

ul. Grunwaldzka 186

58 345-17-07

58 345-17-06

Golpasz S.A.

87-400

Golub-Dobrzyń

ul. PTTK 50

56 683-51-11

56 683-51-17

Gospodarstwo Produkcji Rolnej    "CENTRALA NASIENNA" Sp. z o.o.       
13-100
     Nidzica       
     ul. Kolejowa 21       
89 625-24-58
89 625-24-67

Huvepharma Polska  Sp. z o.o.

01-048

Warszawa

ul. Smocza 27

22 831-10-80

22 831-05-34

Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego

32-083

Balice

ul. Krakowska 1

12 357-28-00

12 285-67-33

INWESTROL IZ Sp. z o.o.
55-020
Żórawina
Al. Niepodległości 77
71 316-59- 30

J.S.Hamilton Poland S.A.       
81-571
     Gdynia       
     ul. Chwaszczyńska 180       
     (58) 766-99-00       
     766-99-01       

KEMIN POLAND Sp. z o.o

02-785

Warszawa

ul. Puławska 303

22 549-48-63

22 549-48-65

Lloyds Register (Polska) Sp. z o.o.
Biuo Certyfikacju Systemów Zarządzania

81-759

Sopot

ul. Grunwaldzka 12 -16

58 555-75-05

58 555-75-01

Louis Dreyfus Commodities Polska
Sp. z o.o

00-728

Warszawa

ul. Bobrowiecka 1

22 869-08-20
22 559-08-00

22 869-91-25

MNO Factory MARCIN NOWICKI 64-600 Oborniki Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 59


NOACK POLEN Sp. z o.o.

02-954

Warszawa

ul. Królowej Marysieńki 50

22 853-45-80

22 853-77-26

NOBA Poland Sp. z o.o.

81-805

Sopot

ul. Podjazd 1 m2

603-743-344

NUTRIPOL  Sp. z o.o.
11-015
Olsztynek
ul. Mierkowska 1/4
89 544-36-00
89 544-36-30
OT LOGISTICS S.A.
70-653
Szczecin
ul. Zbożowa 4  
91 425-73-00
697 981 317       

     91 425-73-58       

Polcargo International Sp. z o.o.
w Szczecinie

70-900

Szczecin

ul. Henryka Pobożnego 5

91 434-33-68

91 488-20-36

POLMASS  S.A.

85-719

Bydgoszcz

ul.Fordońska 40

52 375-04-10
do 15

22 375-04-16

Polskie Młyny S.A

01-303

Warszawa

ul. Połczyńska 97 A

22 814-03-25

22 814-02-18

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

00-131

Warszawa

ul. Grzybowska 2 lok. 49

22 313-07-88

22 436-39-66

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "KROM" Barbara Krom

19-325

Straduny

ul. 1 Maja 4

87 619-66-84

87 619-66-84

Przedsiębiorstwo Zbożowo- Młynarskie

"PZZ"  w Stoisławiu S.A.

76-031

Mścice

Stoisław 11

94 345-59-00

94 345-59-92

Rola Sp. z o.o.
77-300
Człuchów
ul. Słowackiego 19
59 83-42-211       
59 83-43-955       

Schaap-Pol Spółka z o.o.

84-100

Puck,  Połczyno

ul. Gdańska 22

58 673-81-08

58 673-82-77

SGS Polska Sp. z o.o

01-233

Warszawa

ul.Bema 83

22 329-22-22

22 329-22-20

SGS Polska Sp. z o.o.  Oddział Gdynia

81-369

Gdynia

ul. Derdowskiego 7

58 661-07-12
58 661-07-00

58 661-07-07

SGS Polska Sp. z o.o.  Oddział Szczecin

70-606

Szczecin

ul. Hryniewieckego 27

91 430-89-24

91 430-89-24

Słodownia Soufflet Polska  Sp. z o. o

61-285

Poznań

ul. Szwajcarska 13

61 650-10-54
61 650-10-66

61 650-10-55

Sodrugestvo Polska Sp .z o. o.
80-819
Gdańsk
ul. Okopowa 7
58 731-13-43
58 731-13-45

Stowarzyszenie Młynarzy
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

00-246
02-532    Biuro

Warszawa

ul. Miodowa 14
ul. Rakowiecka 36

22 606-38-45
22 849-04-03

22 849-06-43

Thegra Poland Sp. z o.o. Warszawa

00-848

Warszawa

ul. Żelazna 59

22 455-94-00

22 455-94-01

Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.       
05-825
     Grodzisk Mazowieckiul. Chrzanowska 21/2522 755-02-00       
22 755-02-01       

UNEX Sp. z o.o.

28-869

Lublin

ul. Beskidzka 51 A

81 743-36-75
81 742-96-66

81 747-82-25

Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica"  S.A.

88-150

Kruszwica

ul. Niepodległości 42

52 35-35-100

52 35-15-199

Zbigniew Ohler

80-176

Gdańsk

ul. Sympatyczna 6 lok nr. 1

58 350-94-44

58 739-10-90

ZŁOTE ZIARNO Sp. z o.o.
01-015
Warszawa
Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/21
22 295 11 88
22 295 11 99
Członkowie
Stowarzyszeni

Joint Stock Company
"Galinta ir partnerai"

LT 46336

Kaunas Lithuania

Veiveriu 51 c

(+)37 037-308540

(+)37 037- 390228

Anitox Ltd.

Northants
NN6 OHJ
United Kingdom

80 Main Road Earls Barton

(+) 44 1604 811228

(+) 44 1604 811013

Warunki członkostwa w Izbie

Aby zostać naszym członkiem należy czytelnie wypełnić następujące dokumenty:


a następnie odesłać je na nas adres pocztowy:

 Izba Zbożowo-Paszowa
Ul. Grzybowska 2/49
00-131 Warszawa


Jednorazowe wpisowe wynosi:   500 zł
  


Podstawowa składka miesięczna:
dla mikro - przedsiębiorców 320 zł /miesięcznie
dla małych przedsiębiorców 370 zł /miesięcznie
dla średnich przedsiębiorców 620 zł /miesięcznie
dla pozostałych przedsiębiorców 940 zł /miesięcznie
(kategoryzacja przedsiębiorstw zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

    Składka branżowa dla członków Zespołów Branżowych ustalana w zależności od wielkości produkcji lub sprzedaży.

Główne Produkty Izby:

Informacyjne:

 • notatki sygnalne wydawane w cyklu tygodniowym informujące o aktualnym stanie rynku zbożowego (skup, ilości, ceny),

 • okresowe oceny rynku zbożowego w sezonie gospodarczym (szacunki zbioru zbóż, główne elementy podażowo-popytowe, kształtowanie się cen, prognozy, wnioski),

 • bieżąca obsługa informacyjna w zakresie nowych przepisów prawnych w Polsce i w UE oraz ich projekty.


Formalno-merytoryczne:

 • wzory umów,

 • systemy oceny jakości,

 • standardy jakości.


Członkowie systematycznie otrzymują informacje rynkowe w postaci:

 • notatki sygnalnej,

 • bieżącej korespondencji ogólnej oraz zespołowej.


Kolegium Arbitrów

Na potrzeby naszych członków, a także firm spoza naszej organizacji, przy Izbie Zbożowo-Paszowej funkcjonuje od dwóch kadencji reaktywowane Kolegium Arbitrów, powołane w celu rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi na tle wykonywania obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży towarów rolnych.

Warunkiem rozpatrywania sprawy przez Kolegium jest odpowiedni zapis w umowie kupna – sprzedaży, iż ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy.


BIURO:  Kolegium Arbitrów przy Izbie Zbożowo-Paszowej
              Ul. Grzybowska 2/49
              00-131 WarszawaRegulamin Kolegium Arbitrów

Skład Kolegium Arbitrów do uzyskania w Biurze IZP

Polskie Ogólne Warunki nr 1 w Handlu Zbożem,  Nasionami Oleistymi i Surowcami do Produkcji Pasz

Administrator Krzysztof Hrycak
Wróć do spisu treści